Prínos LGBT zamestnaneckých skupín na pracovisku

image_607

panelová diskusia
Organizátor: DiversityPRO
The Spot SK, Nám. SNP 30, Bratislava
9.12. 2016, piatok (18:00 – 19:30)
Vstup voľný 

Aké je postavenie LGBT zamestnaneckých skupín v pracovnom prostredí? Prečo by mali firmy vytvárať priestor na vznik týchto skupín a podporovať ich existenciu? Ak sa chceš dozvedieť viac, príď sa pozrieť a zapojiť do panelovej diskusie, ktorú pri príležitosti Filmového festivalu inakosti organizuje občianske združenie Diversity PRO. O svoje skúsenosti sa podelí niekoľko zástupcov renomovaných firiem.


Diversity PRO je nezisková organizácia, ktorá má za cieľ osvetu o rozmanitosti a inklúzii na pracovisku, podporuje zviditeľnenie tejto rozmanitosti a prehlbuje líderske schopnosti jednotlivcov. Zameriavame sa na LGBT (Lesby, Gayov, Bisexuálov, Transrodových ľudí) komunitu. Sme nepolitickou organizáciou, ktorá pomáha zamestnávateľom a zamestnancom vytvoriť inkluzívne prostredie.

Naším poslaním je dosiahnuť to, aby bolo so všetkými zamestnancami zaobchádzané rovnako, a aby sa tešili rovnakým príležitostiam bez ohľadu na ich pohlavie, pôvod, vek, sexuálnu orientáciu, rodovú orientáciu, či postihnutie. Chceme, aby zamestnávatelia a zamestnanci na Slovensku prejavili viac spôsobilosti voči rozmanitosti. Veríme, že dokážeme dosiahnuť vyšší štandard a pocit zodpovednosti v tejto oblasti k prospechu každej zúčastnenej strany formou maximalizácie talentu a potenciálu.

Našimi hlavnými prostriedkami sú vzdelávanie a komunikácia. Želáme si, aby boli pri rozhodovaní na pracovisku použité tie najvhodnejšie postupy v súlade s potrebami rozmanitých skupín. Našou úlohou je tiež rozvíjať líderske schopnosti jednotlivcov v rámci našej komunity, rozširovať ich sociálne siete a prehlbovať schopnosti vo svojom odbore.

Aktivity Diversity PRO zahŕňajú:

  • Členské podujatia v podobe siete LGBT Profesionálov
  • Konferencie a obchodné podujatia s členskými spoločnosťami a ďalšími členmi
  • Medzinárodné podujatia pre členov rôznych sociálnych sietí
  • Vytváranie vzdelávacích materiálov o rozmanitosti pre zamestnávateľov
  • Spoločenské a komunitné podujatia pre členov Diversity PRO

Členovia

Našimi členmi sú rozmanité skupiny profesionálov z významných medzinárodných i slovenských firiem, verejného sektoru, jednotlivci, podnikatelia a študenti.

Ako sa zapojiť?

Diversity PRO rado uvíta nových členov – firemných sponzorov, zamestanecké spoločenstvá i jednotlivcov.

Pre viac informácií prosím pošli e-mail na: info@diversitypro.eu alebo
nas kontaktuj cez https://www.facebook.com/DiversityPro/?fref=ts


 LGBT Líderstvo

Zviditeľňujeme LGBT profesionálov v pracovnom prostredí a podporujeme ich líderske schopnosti a rozvoj.

Dúfame v silnejšiu, odhodlanejšiu a motivovanejšiu LGBT komunitu na pracovisku, ktorá by bola schopná dialógu s lokálnymi zamestnávateľmi na tému otvorenosti k rozmanitosti a boja s diskrimináciou.

Naše aktivity majú za cieľ povzbudiť LGBT profesionálov, aby rozširovali svoje sociálne siete a zdieľali svoje poznatky a príležitosti. Zároveň chcú rozvinúť profesionálne schopnosti LGBT komunity prostredníctvom seminárov a spoločenských podujatí.

Naša komunita LGBT profesionálov a ich priaznivcov bola založená za účelom vytvoriť priestor pre vzájomný dialóg. Organizujeme pravidelné stretnutia na rôzne témy.

Budeme radi, keď sa pripojíte do našej uzavretej skupiny, kde vás budeme informovať o našej činnosti: https://www.facebook.com/groups/426553740735997/

Tešíme sa na Vašu účasť!